Opintovapaa asetus

Opintovapaasta säädetään opintovapaalaissa ja opintovapaa-asetuksessa. Lakia ja asetusta sovelletaan työ- tai virkasuhteessa oleviin henkilöihin, joiden päätoiminen palvelussuhde samaan työnantajaan on yhdessä tai useammassa jaksossa kestänyt vähintään vuoden.

Opintovapaata on oikeus saada viiden vuoden aikana enintään kaksi vuotta. Vapaata voi saada opiskeluun julkisen valvonnan alaisessa koulutuksessa. Opintovapaata, joka kestää yli viisi työpäivää, on haettava kirjallisesti työnantajalta vähintään 45 päivää ennen opintojen alkamista. Työnantajan tulee ilmoittaa päätöksestään vähintään 15 päivää ennen opintojen alkamista.

Jos opintovapaan myöntäminen hakemuksessa tarkoitettuna aikana tuottaisi tuntuvaa haittaa työnantajan harjoittamalle toiminnalle, on työnantajalla oikeus siirtää opintovapaan alkamisajankohtaa enintään kuudella kuukaudella. Jos kyseessä on harvemmin kuin kuuden kuukauden väliajoin toistuva koulutus, työnantaja voi siirtää opintovapaata enintään siihen saakka, kunnes vastaava koulutustilaisuus järjestetään.

Työntekijää ei saa irtisanoa tai hänen työsopimusta purkaa sillä perusteella, että hän on hakenut tai käyttänyt opintovapaata.

Opintovapaalain noudattamista valvovat työsuojeluviranomaiset. Opetusviranomaisten tehtävänä on kuitenkin seurata ja valvoa, että niiden alaiset opetuksen ja koulutuksen järjestäjät osaltaan noudattavat opintovapaalain ja tämän asetuksen säännöksiä.

Opintovapaalain mukaisella julkisen valvonnan alaisella koulutuksella tarkoitetaan valtion tai kunnan järjestämää koulutusta ja valtionosuuteen oikeuttavaa tai valtion avustuksella tuettua koulutusta ja opetusministeriön erikseen hyväksymää muuta koulutusta.

Opintovapaan perusteeksi hyväksyttävä, opintovapaalaissa tarkoitettu koulutus tai opiskelu voi käsittää:

1) opetuksen seuraamista

2) opetussuunnitelmiin kuuluvaa ohjattua käytännön harjoittelu.

3) valtion viranomaisen vahvistaman tutkinnon tai opinnäytteen suorittamiseen valmistautumista, kuitenkin enintään 10 työpäivää välittömästi ennen kunkin tutkinnon tai opinnäytteen suorittamista

4) päätoimista ohjattua itseopiskelua tutkinnon tai opinnäytteen suorittamiseksi silloin kun julkisen valvonnan alaisen oppilaitoksen opettaja ohjaa opiskelijaa

5) koetilaisuuteen osallistumista

Opintovapaalaissa tarkoitetusta todistuksesta tulee käydä ilmi:

1) opiskelijan nimi

2) opetuksen tai koulutuksen järjestäjän nimi

3) annetun opetuksen tai koulutuksen aika, muoto ja sisältö

Jollei todistusta ole voitu opintovapaalaissa mainitusta syystä antaa, on opetuksen tai koulutuksen järjestäjän työntekijän tai työnantajan pyynnöstä annettava tälle kirjallinen selvitys niistä syistä, joilla todistuksen antaminen on evätty.

Leave A Response