Opintovapaa hakemus

Suunnitellessaan opintovapaata, on työntekijän itse henkilökohtaisesti haettava opintovapaata työnantajaltaan. Opintovapaan hakemus toimitetaan työnantajalle pääsääntöisesti kirjallisesti. Vapaata, jonka kesto on yli viisi työpäivää, on haettava 45 kalenteripäivää ennen kuin suunnitellun vapaan olisi tarkoitus alkaa.

Alle viiden työpäivän vapaita tulee puolestaan hakea 15 kalenteripäivää ennen vapaan suunniteltua alkua. Edellä mainituista vaatimuksista voidaan kuitenkin myös sopia erikseen työnantajan ja työntekijän kesken esimerkiksi työehto- tai työsopimuksessa.

Opintovapaata voidaan myöntää sellaiselle työntekijälle, joka on työskennellyt samalle työnantajalle vähintään kolme kuukautta, jolloin opintovapaan pituus on korkeintaan viisi päivää. Mikäli taas olet työskennellyt samalle työnantajalle yli vuoden, voit saada opintovapaata viiden vuoden ajalta yhteensä kaksi vuotta. Ajan voi käyttää joko yhdellä kertaa tai useampiin osiin jakamalla. Opintovapaata voidaan myöntää sellaiseen opiskeluun, joka tapahtuu julkisen valvonnan alaisessa koulutuksessa.

Opintovapaata haetaan siis työnantajalta. Opintovapaaseen on olemassa valmiita hakemuspohjia, jollaisen löydät esimerkiksi täältä: http://opintovapaa.fi/opintovapaahakemus/ . Voit kuitenkin usein myös itse laatia oman vapaamuotoisemman hakemuksen. Opintovapaa hakemuksesta on kuitenkin löydyttävä seuraavat tiedot:

– Hakijan nimi

– Yrityksen/työpaikkasi nimi ja toimipaikka

– Opintovapaan toivottu ajankohta

– Tiedot siitä koulutuksesta, jota varten opintovapaata haetaan. Ilmoita siis ainakin koulutuksen muoto ja sen tavoite.

– Koulutuksen järjestäjä, eli esimerkiksi oppilaitos tai muu vastaava taho

– Tieto siitä, onko kyseessä mahdollisesti jonkun aiemmin aloitetun koulutuksen loppuunsaattaminen

– Päiväys ja aika

– Hakijan allekirjoitus

– Hakemuksen jättöpäivämäärä

Hakemukseen lisätään myös oma osuutensa työantajan täytettäväksi. Siitä on löydyttävä ainakin seuraavat kohdat:

– Työnantajan allekirjoitus

– Tietoa opintovapaan mahdollisesta siirtämisestä (tuntuva haitta, mikä pakottaa opintovapaan siirtämiseen johonkin muuhun ajankohtaan.)

Mikäli kaikki opintovapaan edellytykset täyttyvät, ei työnantajalla ole oikeutta kieltäytyä myöntämästä opintovapaata. Työnantajalla on kuitenkin oikeus siirtää opintovapaan alkamista korkeintaan kuudella kuukaudella kerrallaan, jos opintovapaan myöntäminen työntekijän toivomana ajankohtana tuottaisi huomattavaa haittaa työnantajan toiminnalle.

Jos kyseessä on luonteeltaan harvemmin kuin kuuden kuukauden välein järjestettävä koulutus, voi työnantaja siirtää opintovapaata korkeintaan siihen asti, kunnes vastaava koulutus järjestetään. Työnantajalla on velvollisuus muun muassa sijaisia palkkaamalla myötävaikuttaa siihen, että työntekijä voi jäädä opintovapaalle.

Leave A Response