Opintovapaa irtisanominen

Opintovapaata voidaan myöntää työntekijälle, joka on työskennellyt samalle työnantajalle vähintään kolme kuukautta. Tällöin opintovapaan pituus on korkeintaan viisi päivää. Mikäli taas olet työskennellyt samalle työnantajalle yli vuoden, voit saada opintovapaata viiden vuoden ajalta yhteensä kaksi vuotta. Ajan voi käyttää joko yhdellä kertaa tai useammissa, pienemmissä osissa.

Opintovapaan myöntämiseksi on työntekijän haettava sitä työnantajalta ajoissa ja oikealla tavalla. Yli viisi päivää kestävää opintovapaata on haettava työnantajalta kirjallisesti vähintään 45 päivää ennen opintojen alkamista. Enintään viisi päivää kestävää vapaata on taas haettava suullisesti tai kirjallisesti vähintään 15 päivää ennen opintojen alkamista.

Mikäli hakija ja hänen hakemuksensa täyttävät kaikki opintovapaan edellytykset, ei työnantajalla ole oikeutta kieltäytyä myöntämästä opintovapaata. Työnantajalla on kuitenkin oikeus siirtää opintovapaan alkamista korkeintaan kuudella kuukaudella kerrallaan, jos opintovapaan myöntäminen työntekijän toivomana ajankohtana tuottaisi huomattavaa haittaa työnantajan toiminnalle.

Jos kyseessä on luonteeltaan harvemmin kuin kuuden kuukauden välein järjestettävä koulutus, voi työnantaja siirtää opintovapaata korkeintaan siihen asti, kunnes vastaava koulutus järjestetään. Työnantajalla on velvollisuus muun muassa sijaisia palkkaamalla myötävaikuttaa siihen, että työntekijä voi jäädä opintovapaalle.

Opintovapaa ei voi olla peruste työntekijän irtisanomiselle. Kuitenkin myös opintovapaalla oleva työntekijä voidaan irtisanoa sellaisissa tilanteissa ja sellaisin perustein, jotka täyttävät laissa säädetyt irtisanomisperusteet. Irtisanomisaika on normaali työsopimuksen tai työehtosopimuksen mukainen aika.

Muiltakin osin irtisanominen tai irtisanoutuminen tapahtuu normaalisti opintovapaan aikana. Työnantajalla ei kuitenkaan ole velvollisuutta maksaa irtisanomalleen opintovapaalla olevalle työntekijälle irtisanomisajanpalkkaa, koska työnantajalla ei ole palkanmaksuvelvollisuutta opintovapaan ajalta.

Yleisesti opintovapaa on palkatonta. Siitä huolimatta työntekijälle kertyy kuitenkin vuosilomaa, tosin korkeintaan 30 opintovapaapäivältä lomanmääräytymisvuoden aikana. Edellytyksenä vuosiloman kertymiselle on pääsääntöisesti se, että työntekijä palaa töihin välittömästi opintovapaan päätyttyä. Opintovapaa voi myös vaikuttaa eläkkeen määrään, koska sen ajalta ei makseta palkkaa.

Kuten yllä jo mainittiin, niin myös työntekijällä on myös oikeus irtisanoutua. On kuitenkin syytä pohtia, onko irtisanoutuminen järkevä vaihtoehto juuri opintovapaan aikana vai kannattaako ennemmin odottaa töihin paluuta. Voit siis irtisanoutua normaalisti opintovapaan aikana, mutta menetät samalla opintovapaan aikana kertyneet vuosilomat. Irtisanoutuminen voi myös vaikuttaa saamiisi tukiin, joten niidenkin tilanne on hyvä tarkistaa ennen irtisanoutumista. Mikäli sinulle on tiedossa uusi työpaikka opintojen jälkeen, niin siinä tilanteessa opintovapaan aikainen irtisanoutuminen voi olla myös hyvä ratkaisu.

Leave A Response