Opintovapaan hakeminen

Opintovapaan hakeminen tapahtuu kirjallisesti ja siten, että työntekijän hakee sitä työnantajaltaan. Opintovapaata, jonka kesto on yli viisi työpäivää, on työntekijän haettava 45 kalenteripäivää ennen kuin suunnitellun vapaan olisi tarkoitus alkaa. Alle viiden työpäivän vapaita tulee puolestaan hakea 15 kalenteripäivää ennen vapaan suunniteltua alkua. Edellä mainituista opintovapaan hakemiseen liittyvistä vaatimuksista voidaan kuitenkin myös sopia erikseen työnantajan ja työntekijän kesken esimerkiksi työehto- tai työsopimuksessa.

Ennen opintovapaan hakemista on hyvä tietää muutamia asioita opintovapaan myöntämisestä. Opintovapaata voidaan myöntää sellaiselle työntekijälle, joka on työskennellyt samalle työnantajalle vähintään kolme kuukautta, jolloin opintovapaan pituus on korkeintaan viisi päivää. Jos työntekijä taas on työskennellyt samalle työnantajalle yli vuoden, voi työntekijä saada opintovapaata viiden vuoden ajalta yhteensä kaksi vuotta. Ajan voi käyttää joko yhdellä kertaa kokonaan tai useampiin osiin jakamalla. Opintovapaata myönnetään vain sellaiseen opiskeluun, joka tapahtuu julkisen valvonnan alaisessa koulutuksessa.

Opintovapaata haetaan siis työnantajalta. Opintovapaan hakemiseen on olemassa valmiita hakemuspohjia, jollaisen löydät esimerkiksi täältä: http://opintovapaa.fi/opintovapaahakemus/. Työntekijä voi kuitenkin usein myös itse laatia oman vapaamuotoisemman hakemuksensa. Opintovapaan hakemuksesta on kuitenkin löydyttävä seuraavat tiedot:

– Hakijan nimi

– Yrityksen/työpaikkasi nimi ja toimipaikka

– Opintovapaan toivottu ajankohta

– Tiedot siitä koulutuksesta, jota varten opintovapaata haetaan. Ilmoita siis ainakin koulutuksen muoto ja sen tavoite.

– Koulutuksen järjestäjä, eli esimerkiksi oppilaitos tai muu vastaava taho

– Tieto siitä, onko kyseessä mahdollisesti jonkun aiemmin aloitetun koulutuksen loppuunsaattaminen

– Päiväys ja aika

– Hakijan allekirjoitus

– Hakemuksen jättöpäivämäärä

Hakemukseen lisätään myös oma osuutensa työantajan täytettäväksi. Siitä on löydyttävä ainakin seuraavat kohdat:

– Työnantajan allekirjoitus

– Tietoa opintovapaan mahdollisesta siirtämisestä (tuntuva haitta, mikä pakottaa opintovapaan siirtämiseen johonkin muuhun ajankohtaan.)

Mikäli kaikki opintovapaan edellytykset täyttyvät, ei työnantajalla ole oikeutta kieltäytyä myöntämästä opintovapaata. Työnantajalla on velvollisuus muun muassa sijaisia palkkaamalla myötävaikuttaa siihen, että työntekijä voi jäädä opintovapaalle. Työnantajalla on kuitenkin oikeus siirtää opintovapaan alkamista korkeintaan kuudella kuukaudella kerrallaan, jos opintovapaan myöntäminen työntekijän toivomana ajankohtana tuottaisi huomattavaa haittaa työnantajan toiminnalle.

Jos kyseessä on luonteeltaan harvemmin kuin kuuden kuukauden välein järjestettävä koulutus, voi työnantaja siirtää opintovapaata korkeintaan siihen asti, kunnes vastaava koulutus järjestetään.

Leave A Response