Opintovapaan myöntäminen

Kelle ja millaisin perustein voidaan myöntää opintovapaata? Käytännössä opintovapaa tarjoaa työssä käyvälle opiskelumahdollisuuden. Vapaata voidaan myöntää sellaiseen opiskeluun, joka tapahtuu julkisen valvonnan alaisessa koulutuksessa.

Opintovapaata voidaan myöntää sellaiselle työntekijälle, joka on työskennellyt samalle työnantajalle vähintään kolme kuukautta, jolloin opintovapaan pituus on korkeintaan viisi päivää. Mikäli taas olet työskennellyt samalle työnantajalle yli vuoden, voit saada opintovapaata viiden vuoden ajalta yhteensä kaksi vuotta. Ajan voi käyttää joko yhdellä kertaa tai useampiin osiin jakamalla.

Jotta opintovapaata voidaan myöntää, on työntekijän haettava sitä työnantajalta ajoissa ja oikealla tavalla. Yli viisi päivää kestävää opintovapaata on haettava työnantajalta kirjallisesti vähintään 45 päivää ennen opintojen alkamista. Enintään viisi päivää kestävää vapaata on taas haettava suullisesti tai kirjallisesti vähintään 15 päivää ennen opintojen alkamista.

Mikäli kaikki opintovapaan edellytykset täyttyvät, ei työnantajalla ole oikeutta kieltäytyä myöntämästä opintovapaata. Työnantajalla on kuitenkin oikeus siirtää opintovapaan alkamista korkeintaan kuudella kuukaudella kerrallaan, jos opintovapaan myöntäminen työntekijän toivomana ajankohtana tuottaisi huomattavaa haittaa työnantajan toiminnalle.

Jos kyseessä on luonteeltaan harvemmin kuin kuuden kuukauden välein järjestettävä koulutus, voi työnantaja siirtää opintovapaata korkeintaan siihen asti, kunnes vastaava koulutus järjestetään. Työnantajalla on velvollisuus muun muassa sijaisia palkkaamalla myötävaikuttaa siihen, että työntekijä voi jäädä opintovapaalle.

Tilanteessa, jossa työnantajalla on palveluksessa säännöllisesti vähintään viisi työntekijää, voi työnantaja siirtää opintovapaata edellä mainituin perustein korkeintaan kaksi kertaa peräkkäin. Työnantajalla on myös oikeus siirtää opintovapaan alkamista siinä tilanteessa, jos työntekijän edellisestä opintovapaasta on kulunut alle kuusi kuukautta, eikä opintovapaan aikana ole tarkoitus saattaa aiemman opintovapaan aikaisia opintoja päätökseen.

Opintovapaalaissa- ja asetuksissa säädetään myös tarkemmin muun muassa opintovapaan hakemisesta ja myöntämisestä sekä sen mahdollisesta keskeyttämisestä. Myös työ- ja virkaehtosopimuksiin voidaan sisällyttää opintovapaata koskevia säädöksiä. Työsuojeluviranomaiset valvovat opintovapaalain noudattamista.

Leave A Response